top of page
Fysio Punt Huissen

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ​Algemeen: 

1.1 Zodra u de lidmaatschap overeenkomst tekent, wordt u lid van Fysiopunt Huissen.

2. Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum.

2.2 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren (uitgezonderd zijn jaarlijkse prijsindexeringen en verhogingen buiten schuld van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum om, zoals btw verhogingen), kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Fysiopunt Huissen Beweegcentrum te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum worden overgedragen.

3.2 Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde 'Ingangsdatum overeenkomst'.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1 De deelnemer dient de op grond van de deelnemersovereenkomst verschuldigde contributie te voldoen op de wijze zoals in de deelnemersovereenkomst is beschreven.

4.2 Wanneer een betaling, die plaatsvindt via een automatische incasso, wordt deze maandelijks uitgevoerd. De deelnemer dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn/haar bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet door Fysiopunt Huissen Beweegcentrum kan worden geïncasseerd, worden er door Fysiopunt Huissen Beweegcentrum storno- c.q. administratiekosten in rekening gebracht indien de deelnemer niet uiteindelijk, overeenkomstig aan zijn betalingsverplichting voldoet.

4.3 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.4 Het lid is bekend met de intake en inschrijfkosten. Deze kosten zijn voor iedere abonnementsvorm hetzelfde: €18,50.

4.5 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.6 Alle prijzen zijn Inclusief BTW. Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.7 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

5. Privacy

5.1 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum.

5.3 Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Fysiopunt Huissen Beweegcentrum kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fysiopunt Huissen Beweegcentrum.

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1 Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een mail dat naar beweegcentrum@fysiopunthuissen.nl moet worden gestuurd. In de mail graag de voor- achternaam, geboortedatum en telefoonnummer vermelden. Vanaf het moment dat de opzegging door Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is bevestigd, is de opzegging officieel.

7. Herroepingsrecht

7.1 Het lid kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Fysiopunt Huissen Beweegcentrum mag het lid vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het lid, of een vooraf door het lid aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als het lid in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het lid, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Fysiopunt Huissen Beweegcentrum mag, mits hij het lid hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop het lid, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop het lid, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.3 Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. Het lid kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Fysiopunt Huissen Beweegcentrum mag het lid vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

7.5 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: Indien Fysiopunt Huissen beweegcentrum het lid de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

7.6 Indien Fysiopunt Huissen Beweegcentrum de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan het lid heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop het lid die informatie heeft ontvangen.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum het lidmaatschap `tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Fysiopunt Huissen Beweegcentrum-   deugdelijk bewijs.

8.2 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

9. Openingstijden

9.1 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is bevoegd de in de overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

9.4 Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

10. Informatieverplichting

10.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Fysiopunt Huissen Beweegcentrum, te worden doorgegeven.

10.2 Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Fysiopunt Huissen Beweegcentrum kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Bedrijf of haar leidinggevenden.

11.2 Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Fysiopunt Huissen Beweegcentrum, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

12. Huisreglement

12.1 Het Lid is bekend met de door Fysiopunt Huissen Beweegcentrum gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

12.2 Fysiopunt Huissen Beweegcentrum kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

bottom of page